Общи условия за индивидуално езиково обучение

І. Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.
 2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален ваучер, издаден на съответния Курсист.

ІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • “Курсист” е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК.
 • “Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
 • „Индивидуално обучение” е обучение по чужд език, което се провежда на територията на клон на Езикова школа БУК или на място при курсиста в график, определен съвместно от курсиста и Езикова школа БУК, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.

ІІІ. Записване за курс по чужд език

 1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, издаване на индивидуален ваучер за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния брой часове в определените срокове. Записването става по всяко време.
 2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.
 3. Индивидуалните ваучери на курсисти под 18 години се издават на името на родител/настойник, като се вписва името на обучаемия.

ІV. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

1.1 Таксата за индивидуално обучение е посочена на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както и е изрично описана във всеки индивидуален ваучер.
1.2 Таксата за индивидуално обучение включва един учебен час от 40 (четиридесет) минути индивидуално обучение с преподавател в клон на Езикова школа Бук.
1.3 Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за индивидуалното обучение се заплаща предварително за договорения брой часове или всеки път преди провеждане на занятието. Курсистът избира начина според неговите предпочитания:

 • Предплатен пакет – заплащане на определен брой индивидуални часове с преподавател, срещу издаден ваучер. Във ваучера е посочен срок, за който следва да се използват предплатените часове. Закупуването на пакет учебни часове не гарантира покриването на учебния материал за цяло ниво
 • В случай, че след изтичането на сроковете по предплатените пакети, курсистът не е взел всички часове, губи права за нереализираните предплатени часове.При записване за индивидуално обучение без предплащане на пакетни часове се оставя депозит в размер стойността на 2 уч. часа. Депозитът се изразходва, под формата на последните два часа от обучението.

2.2 При прекратяване от страна на клиента му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.
2.3 При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
2.4 Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
2.5 Таксите за индивидуално обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или в брой, на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.

2.6 Езикова школа БУК си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение

3. Отстъпки

Курсистите в индивидуално обучение могат да ползват следните отстъпки:
3.1 Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат, сестра, син, дъщеря, баба или дядо. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
3.2 Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение. Промяна на продължителността на курса

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Когато на курсиста е издаден ваучер за предплатено индивидуално обучение, за него/нея е определен преподавател, който ще го очаква в дните и часовете на посочения във ваучера график. В случай, че се налага урок да бъде отложен, това трябва да се случи не по-малко от 3 (три) часа преди началния му час. В противен случай, урокът се счита за взет и таксата за него не се възстановява.
1.2 Ако на курсист се наложи да прекъсне индивидуално обучение предплатено с ваучер поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на обучението, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
1.3 Прехвърляне на част от таксата и възстановяване на такса за обучение могат да бъдат поискани в рамките на два урока след започване на обучението. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или възстановяване на такса.
1.4 Със записването си за индивидуално обучение, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия без минимум тричасово предизвестие, Езикова школа БУК не връща таксата на курсиста.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен и/или работен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който не е заплатил своя ваучер за предплатено обучение в уговорения срок.

3. При забавяне или неплащане на първи или следващ ваучер, курсистът не може да започне или продължи своето обучение.

4. Езикова школа БУК си запазва правото да отмени обучение в случай на извънредни обстоятелства.

В такива случаи ще предложим алтернатива в друго време или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на обучение, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.
5. В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VІ. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно нивото на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 При курсисти под 18 г., Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, взел целия материал за съответното езиково ниво и чиито резултати през обучителния курс и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.

2. График

2.1 Графикът за всяко индивидуално обучение е определен съвместно от курсиста и Езикова школа БУК, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.
2.2 Графикът на всеки обучаващ се в индивидуална форма на обучение е изрично описан в издадения му/й ваучер.
2.3 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции

3.1 Националните празници са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за даденият учебен курс може да варира, ако има обявени национални грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (booktree.bg) в секция „Новини”.

VІІ. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg)

Общи условия за интензивно езиково обучение

І. Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.
 2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния Курсист.

ІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“Курсист” е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК.

“Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

Интензивно обучение” е курс по чужд език, който се провежда на територията на филиал на Езикова школа БУК.

ІІІ. Записване за курс по чужд език

 1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.
 3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват от родител/настойник.

ІV. Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такси
  • Таксата за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както и са изрично описани във всеки индивидуален договор.
  • Таксата включва:
 2. Учебните часове предвидени за съответното езиково ниво;
 3. Провеждане, проверка и оценка на периодични тестове и на финален тест в рамките на курса;
 4. Издаване на сертификат за присъствие/успешно завършване на съответното ниво;
  • Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.
 5. Начин на плащане
  • Таксата за интензивно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски, като всяка вноска трябва да бъде заплатена в посочените в индивидуалния договор с курсиста срокове.
  • При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
  • Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
  • Таксите за интензивно обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или в брой, на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.
  • В случай, че клиентът е избрал да заплаща обучението си на вноски, негова отговорност е да заплати втората вноска от курса в уговорения срок, в противен случай ще отпадне възможността му да посещава занятията.
  • Езикова школа БУК си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение
 6. Отстъпки – курсистите в интензивно обучение могат да ползват следните отстъпки:
  • Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат, сестра, син, дъщеря, баба или дядо. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
  • Отстъпка за ранно записване „Следващ курс” (записване за следващ курс веднага след приключване на настоящия) – 5%. Ранно записване, за което не е направено плащане в рамките на една седмица, се анулира, съответно място в курс не се пази.
  • Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.
  • Отстъпка „Две нива!” при заплащане едновременно на два последователни курса – 5% от общата сума.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение. Промяна на продължителността на курса

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 30 лв.
1.2 При заявяване на отказ от страна на курсиста в рамките на 7 (седем) календарни дни след началото на курса, таксата се връща като се удържа административна такса в размер на 60 лв. Таксата се връща на следващия ден след като е заявен отказа.
1.3 При отказ от страна на курсиста след изтичане на седем дни от началото на курса, такса не се възстановява, а курсистът дължи оставащите вноски, ако има такивя.
1.4 В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия от страна на курсиста, Езикова школа БУК не възстановява заплатената такса.
1.5 Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради извънредни обстоятелства (невъзможност да посещава курса поради здравословно състояние или смяна на местожителството извън града), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друго, посочено от курсиста, лице.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. При системни нарушения на дисциплината, Езикова школа БУК може да прекрати обучението на курсиста, ако с поведението си тя/той пречи на учебните занятия, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в индивидуалния договор.
2.3 При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
2.4 Езикова школа БУК си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
2.5 В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

3. Промяна на продължителността на курса от страна на Езикова школа Бук

Ако до датата, обявена за начало на курса, не се съберат повече от четирима желаещи, Езикова школа Бук си запазва правото да отложи започването на курса с максимум три седмици и, ако за този период на „изчакване” не се сформира група с повече от четирима души, Езикова школа Бук отменя обявения курс и предлага алтернативни варианти за обучение на записалите се вече курсисти (намаляване на общия брой часове с 35%). В случай на несъгласие от страна на курсиста, се връща пълният размер на заплатената сума.

VІ. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно нивото на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 При курсисти под 18 г., Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през курса на обучение и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.

2. График

2.1 Графикът на занятията е обявен на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както е и изрично описан в индивидуалния договор.
2.2 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции

3.1 Националните празници са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за даденият учебен курс може да варира, ако има обявени национални грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (booktree.bg) в секция „Новини”.

VІІ. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg)

Общи условия на езикова школа Бук за годишно обучение

I. Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.

2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния Курсист.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“Курсист” е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК. “Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години. “Годишно обучение” е курс с продължителност 8 или 9 месеца с начало месец октомври и край месец май или юни, в зависимост от нивото на обучение. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май (юни).

III. Записване за курс по чужд език

1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.

3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват от родител/настойник.

IV. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

1.1. Таксата за обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в индивидуалния договор.
1.2. Таксата за обучение е годишна, разделена на равни месечни вноски
1.3. Таксата включва:
a) Учебните часове предвидени за съответното езиково ниво;
b) Провеждане, проверка и оценка на периодични тестове и на финален тест в рамките на курса;
c) Издаване на сертификат за присъствие/успешно завършване на съответното ниво;
1.4. Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.

2. Начин на плащане

2.1 Плащането на месечната вноска от таксата се извършва всеки месец до 15-то число.
2.2 При забавяне плащането на месечната вноска след 15-то число на текущия месец, се начислява увеличение от 5 лв. за съответния месец
2.3 Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
2.4 Таксите за годишно обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.

3. Отстъпки – курсистите в годишно обучение могат да ползват следните отстъпки:

3.1 Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат, сестра, син, дъщеря, баба или дядо. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
3.2 Отстъпка за ранно записване „Ранно пиле” (записване за следващата учебна година през месеците май, юни): курсистът заплаща таксата на обучение на база актуалната годишна такса. Ранно записване, за което не е направено плащане в рамките на същия календарен месец, се анулира, съответно място в курс не се пази.
3.3 Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва еднократно от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.
3.4 Отстъпка при еднократно заплащане на цялата годишна такса преди 30 септември – 3%.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение.

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Курсистът може да заяви отказ от участие в курс най-късно 7 (седем) календарни дни преди неговото начало, като в такъв случай се удържа административна такса в размер на 30 лв.
1.2 При заявяване на отказ от страна на курсиста в рамките на 7 (седем) календарни дни след началото на курса, таксата се връща като се удържа първата месечна вноска. Таксата се връща на следващия ден след като е заявен отказа.
1.3 При отказ от страна на курсиста след изтичане на седем дни от началото на курса, такса не се възстановява, а курсистът дължи оставащите вноски от годишната такса.
1.4 В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия от страна на курсиста, Езикова школа БУК не възстановява заплатената такса.
1.5 Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради извънредни обстоятелства (невъзможност да посещава курса поради здравословно състояние или смяна на местожителството извън града), Управителят може да одобри молба за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса. Молбата за прехвърляне или възстановяване на част от платената такса, заедно с придружаващи документи, се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която се прехвърля, се изчислява на база стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 9 месеца от същия курсист или от друго, посочено от курсиста, лице.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. При системни нарушения на дисциплината, Езикова школа БУК може да прекрати обучението на курсиста, ако с поведението си тя/той пречи на учебните занятия, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете, посочени в индивидуалния договор.
2.3 При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
2.4 Езикова школа БУК си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
2.5 В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VI. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно възрастта на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.
1.7 Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати
през цялата учебна година и финалния изпит.

2. График

2.1 Графикът на занятията се изготвя преди началото на всеки срок, като Езикова школа БУК се съобразява само и единствено със смяната на курсистите в училище.
2.2 Програмите за първи и втори срок могат да са различни.
2.3 Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.
2.4 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции
3.1 Националните празници, официалните училищни ваканции и грипните ваканции са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции по решение и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (www.booktree.bg) в секция „Новини”.

VII. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg).

Използване на “бисквитки”

Какво представляват бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате нашия уеб сайт. Те позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания, за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга, което ни помага да Ви предоставяме съдържание, което смятаме, че ще бъде полезно и интересно за Вас.

Как и какви бисквитки използваме

Функционални бисквитки

Използваме бисквитки, които позволяват на уеб сайта да запаметява Вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Бисквитки за сигурност

Използваме бисквитки от гледна точка на сигурност, чиято цел е да предотвратяват измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита информацията от неупълномощени страни.

Анализиращи бисквитки

Използваме Анализиращи бисквитки, които ни помагат да подобрим работа и ефективността на Интернет страницата си като чрез тях събираме информация относно броя на уникалните посещения, статистически данни за употребата на Интернет страницата, най-разглеждани, скоро разглеждани страници.

Бисквитки на трети страни

Използваме бисквитки на трети страни, които позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки свързани с външни системи и сайтове интегрирани към уеб сайта.

Рекламни бисквитки

Използваме бисквитки, които на база Вашето поведение в нашия уеб сайт може да Ви показват реклами, които предполагаме, че отговарят на Вашите предпочитания и интереси.

Политика за поверителност и обработка на лични данни

Какво са лични данни?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко – чрез идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.) или непряко. Непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон, имейл или пощенският Ви адрес, например.

Какво включва обработването на лични данни?

Обработването на лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Цел и причини за събиране и обработка на лични данни

Езикова школа Бук е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.).
Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.
В Езикова школа Бук не обработваме вторично получените лични данни. Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.
Прилаганите мерки за сигурност и ограничен достъп до предоставените ни данни целят предотвратяване досега на трети лица до личните Ви данни, случйно повреждане, унищожаване или загубване на предоставената ни информация.
Когато, съгласно приложимото законодателство, сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи, също обработваме Ваши лични данни.
Обработка на лични данни е налице и за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Това законодателство налага съставянето на определена счетоводна и търговска информация, включително съхраняването на тази информация за определен срок от време, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.
При изпълнение на това задължение необходимата информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за срокове, регулирани в данъчното и счетоводното законодателство на Република България.
При уреждането на правни спорове, обработката на лични данни също е наложителна.

Опериране с лични данни – какви данни събираме и обработваме?

За целите на извършване на чуждоезикови обучения, в Езикова школа Бук събирме и обработваме следните лични данни:

 • трите Ви имена
 • телефонен номер
 • дата на раждане, ЕГН
 • електронна поща
 • адрес за кореспонденция
 • информация за вашите интереси и желания, които ни споделяте: например чрез формата за обратна връзка и с формулярите за кандидатстване за работа; чрез фейсбук или изпратени от Вас имейли на електронната ни поща
 • аудио-визуални данни – чрез публикуването на дейности и части от процесите, протичащи в класната стая, в социалните мрежи или на уеб страницата ни
 • медицинска информация (алергии, хронични заболявания и др.) с цел безопасност на учебния процес и адекватно организиране на извънкласни дейности като летни лагери, занималня, работилници и др.
 • данни за Вашето он-лайн поведение и предпочитания – публичният ни сайт използва ограничено „бисквитки” (малки текстови файлове, изпращани от вашия компютър или електронно устройство, всеки път, когато посещавате сайта ни и уникални за браузъра, който използвате). Това е подробно описано в нашата Политика за употреба на „бисквитки”.

Вие ни предоставяте тези данни доброволно чрез попълване на Заявление за записване за обучение по чужд език или декларация, в случаите, в които това е приложимо.

Предоставянето на трите Ви имена, ЕГН и адрес е необходимо във връзка с идентифицирането Ви като клиент на Езикова школа Бук и прилагането на правата и задълженията, които произтичат от извършването на обучителна услуга. В процеса на обработка на Заявлението за записване и с цел предотвратяване на злоупотреба с лични данни е възможно да бъде проверена валидността на документа Ви за самоличност.

Информация за датата на раждане ни е необходима заради изискването съгласие за обработка на данни на дете, да бъде дадено от законните му настойници.

Съхраняването и обработването Вашите име, имейл и телефонен номер са необходими с цел изпращане на адекватна информация, свързана с изпълнението на поетите от нас ангажименти за предоставяне на обучителна услуга. Това може да бъде, но не се изчерпва до, изпращене на информация за пропуснат учебен материал, уведомяване за отсъствия, напомняния, свързани със заплащане на услуги или възникнали непредвидени обстоятелства.