І. Общи разпоредби

  1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК) с ЕИК: BG201166735, седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул. Деян Белишки № 40-42, ап. 17 и адрес за кореспонденция: гр. София 1415, кв. Драгалевци, площад Цар Иван Александър № 6, ет. 2, МОЛ: Ана Матвеева, оттук насетне наричан Езикова школа БУК, от една страна и потребителите на услугата „Обучение по чужд език”, наричани Курсист/и, от друга.
  2. Услугата „Обучение по чужд език” се осигурява от Езикова школа БУК въз основата на индивидуален ваучер, издаден на съответния Курсист.

ІІ. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

  • “Курсист” е всяко физическо лице, което учи чужд език в Езикова школа БУК.
  • “Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
  • „Индивидуално обучение” е обучение по чужд език, което се провежда на територията на клон на Езикова школа БУК или на място при курсиста в график, определен съвместно от курсиста и Езикова школа БУК, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.

ІІІ. Записване за курс по чужд език

  1. Записването за курс по чужд език става чрез попълване на регистрационен формуляр, издаване на индивидуален ваучер за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния брой часове в определените срокове. Записването става по всяко време.
  2. Курсисти, които до сега не са учили в Езикова школа БУК, задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили чужд език въобще. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво.
  3. Индивидуалните ваучери на курсисти под 18 години се издават на името на родител/настойник, като се вписва името на обучаемия.

ІV. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такси

1.1 Таксата за индивидуално обучение е посочена на сайта и в клоновете на Езикова школа Бук, както и е изрично описана във всеки индивидуален ваучер.
1.2 Таксата за индивидуално обучение включва един учебен час от 40 (четиридесет) минути индивидуално обучение с преподавател в клон на Езикова школа Бук.
1.3 Таксата за курса не включва личните учебни материали на курсиста. Те се заплащат отделно.

2. Начин на плащане

2.1 Таксата за индивидуалното обучение се заплаща предварително за договорения брой часове или всеки път преди провеждане на занятието. Курсистът избира начина според неговите предпочитания:

  • Предплатен пакет – заплащане на определен брой индивидуални часове с преподавател, срещу издаден ваучер. Във ваучера е посочен срок, за който следва да се използват предплатените часове. Закупуването на пакет учебни часове не гарантира покриването на учебния материал за цяло ниво
  • В случай, че след изтичането на сроковете по предплатените пакети, курсистът не е взел всички часове, губи права за нереализираните предплатени часове.При записване за индивидуално обучение без предплащане на пакетни часове се оставя депозит в размер стойността на 2 уч. часа. Депозитът се изразходва, под формата на последните два часа от обучението.

2.2 При прекратяване от страна на клиента му се възстановяват 70% от стойността на неизползваните часове.
2.3 При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, които са необходими, за да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
2.4 Издаване на фактура при плащане в брой е възможно до 5 работни дни от издаване на касова бележка за платена такса.
2.5 Таксите за индивидуално обучение и учебните пособия се заплащат по банков път или в брой, на място в клона на Школата, в който ще се провежда обучението.

2.6 Езикова школа БУК си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение

3. Отстъпки

Курсистите в индивидуално обучение могат да ползват следните отстъпки:
3.1 Отстъпка „Втори член от семейството” – 10%. Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в Езикова школа БУК учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат, сестра, син, дъщеря, баба или дядо. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството, или при едновременно записване – от по-младия по възраст курсист.
3.2 Отстъпка „Доведи приятел” – 5%. Отстъпката се ползва от курсиста, довел свой приятел, който се е записал за курс в Езикова школа БУК.

V. Прекъсване на обучението. Отсъствие от обучение. Промяна на продължителността на курса

1. Отказ от участие в курс от страна на курсиста

1.1 Когато на курсиста е издаден ваучер за предплатено индивидуално обучение, за него/нея е определен преподавател, който ще го очаква в дните и часовете на посочения във ваучера график. В случай, че се налага урок да бъде отложен, това трябва да се случи не по-малко от 3 (три) часа преди началния му час. В противен случай, урокът се счита за взет и таксата за него не се възстановява.
1.2 Ако на курсист се наложи да прекъсне индивидуално обучение предплатено с ваучер поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса заедно с придружаващи документи се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на обучението, се извади административна такса в размер на 10 % от общата внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
1.3 Прехвърляне на част от таксата и възстановяване на такса за обучение могат да бъдат поискани в рамките на два урока след започване на обучението. След изтичането на този срок няма да бъдат разглеждани молби за прехвърляне или възстановяване на такса.
1.4 Със записването си за индивидуално обучение, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебните занятия без минимум тричасово предизвестие, Езикова школа БУК не връща таксата на курсиста.

2. Прекратяване на обучението от страна на Езикова школа БУК

Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Езикова школа БУК в следните случаи:
2.1 Нарушаване на дисциплината от страна на курсиста. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който с поведението си пречи на протичането на нормален учебен и/или работен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
2.2 Неплащане на такса. Езикова школа БУК има правото да прекрати обучението на курсист, който не е заплатил своя ваучер за предплатено обучение в уговорения срок.

3. При забавяне или неплащане на първи или следващ ваучер, курсистът не може да започне или продължи своето обучение.

4. Езикова школа БУК си запазва правото да отмени обучение в случай на извънредни обстоятелства.

В такива случаи ще предложим алтернатива в друго време или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на обучение, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако пособията са загубили търговски вид.
5. В случай, че Езикова школа БУК прекрати обучението на курсист поради причини, различни от описаните по-горе, Езикова школа БУК дължи на курсиста възстановяване на авансово заплатените суми за такса за обучение, в случай че има такива.

VІ. Обучение, проследяване на напредъка, сертификати. График на занятията. Ваканции

1. Обучение

1.1 Езикова школа БУК се задължава да осигури квалифицирани преподаватели и необходимите условия за качествено езиково обучение, провеждано при редовен график и нормални за обучителен процес условия, съобразно нивото на курсиста.
1.2 В случай на непредвидени обстоятелства или обективна невъзможност Езикова школа БУК да изпълни това свое задължение (болест, отсъствие на преподавател без възможност да бъде заменен/а своевременно и др.), курсистите следва да бъдат уведомени и броят часове на съответния курс се увеличава с пропуснатите учебни часове, без заплащане.
1.3 При провеждане на обучението в Езикова школа БУК курсистите ползват оригинални учебни пособия.
1.4 Езикова школа БУК провежда редовно контролни тестове, с които проследява напредъка на курсиста в изучаването на езика
1.5 При курсисти под 18 г., Езикова школа БУК информира редовно родителя/настойника на курсиста за хода на учебния процес, за придобитите от курсиста в резултат от обучението знания и умения, както и за поведението на курсиста.
1.6 Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, взел целия материал за съответното езиково ниво и чиито резултати през обучителния курс и от финалния изпит покриват минимум 60% от материала за съответното ниво.

2. График

2.1 Графикът за всяко индивидуално обучение е определен съвместно от курсиста и Езикова школа БУК, с възможност за отмяна на урок при достатъчно предварително предупреждение, без той да бъде загубен.
2.2 Графикът на всеки обучаващ се в индивидуална форма на обучение е изрично описан в издадения му/й ваучер.
2.3 Езикова школа БУК си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.

3. Ваканции

3.1 Националните празници са неучебно време за Езикова школа БУК.
3.2 Договореният брой часове за даденият учебен курс може да варира, ако има обявени национални грипни ваканции. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на Езикова школа БУК (booktree.bg) в секция „Новини”.

VІІ. Конфиденциалност и защита на лични данни

Бук Три ЕООД (собственик на Езикова школа БУК ) е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.). Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.

В изпълнение на задълженията като администратор на лични данни, Езикова школа БУК (Бук Три ЕООД) прилага Политика за поверителност и защита на личните данни, достъпна за всички потребители и потенциални клиенти на интернет сайта, както и във всички клонове на школата.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 ноември 2013 г., изм. 01 ноември 2016 г., изм. 03 септември 2018 г. Езикова школа БУК прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уеб-страницата си (www.booktree.bg) и поставя на подходящи общодостъпни места във всеки един от офисите си и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Езикова школа БУК ( www.bookree.bg)