Какво са лични данни?

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), лични данни са всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко – чрез идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.) или непряко. Непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон, имейл или пощенският Ви адрес, например.

Какво включва обработването на лични данни?

Обработването на лични данни включва операции, извършвани с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Цел и причини за събиране и обработка на лични данни

Езикова школа Бук е администратор на лични данни по смисъла на разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.).
Като администратор на лични данни, ние стриктно, съвестно и съгласно всички законови разпоредби, събираме и обработваме личните данни на нашите клиенти само с намерението да бъдат изпълнени конкретни и законосъобразни цели, изрично посочени предварително.
В Езикова школа Бук не обработваме вторично получените лични данни. Разработили сме и сме въвели строги мерки за защита от незаконосъобразно използване на съхраняваните от нас данни.
Прилаганите мерки за сигурност и ограничен достъп до предоставените ни данни целят предотвратяване досега на трети лица до личните Ви данни, случйно повреждане, унищожаване или загубване на предоставената ни информация.
Когато, съгласно приложимото законодателство, сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи, също обработваме Ваши лични данни.
Обработка на лични данни е налице и за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство. Това законодателство налага съставянето на определена счетоводна и търговска информация, включително съхраняването на тази информация за определен срок от време, както и всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане.
При изпълнение на това задължение необходимата информация и документи, които съдържат лични данни, се съхраняват за срокове, регулирани в данъчното и счетоводното законодателство на Република България.
При уреждането на правни спорове, обработката на лични данни също е наложителна.

Опериране с лични данни – какви данни събираме и обработваме?

За целите на извършване на чуждоезикови обучения, в Езикова школа Бук събирме и обработваме следните лични данни:

  • трите Ви имена
  • телефонен номер
  • дата на раждане, ЕГН
  • електронна поща
  • адрес за кореспонденция
  • информация за вашите интереси и желания, които ни споделяте: например чрез формата за обратна връзка и с формулярите за кандидатстване за работа; чрез фейсбук или изпратени от Вас имейли на електронната ни поща
  • аудио-визуални данни – чрез публикуването на дейности и части от процесите, протичащи в класната стая, в социалните мрежи или на уеб страницата ни
  • медицинска информация (алергии, хронични заболявания и др.) с цел безопасност на учебния процес и адекватно организиране на извънкласни дейности като летни лагери, занималня, работилници и др.
  • данни за Вашето он-лайн поведение и предпочитания – публичният ни сайт използва ограничено „бисквитки” (малки текстови файлове, изпращани от вашия компютър или електронно устройство, всеки път, когато посещавате сайта ни и уникални за браузъра, който използвате). Това е подробно описано в нашата Политика за употреба на „бисквитки”.

Вие ни предоставяте тези данни доброволно чрез попълване на Заявление за записване за обучение по чужд език или декларация, в случаите, в които това е приложимо.

Предоставянето на трите Ви имена, ЕГН и адрес е необходимо във връзка с идентифицирането Ви като клиент на Езикова школа Бук и прилагането на правата и задълженията, които произтичат от извършването на обучителна услуга. В процеса на обработка на Заявлението за записване и с цел предотвратяване на злоупотреба с лични данни е възможно да бъде проверена валидността на документа Ви за самоличност.

Информация за датата на раждане ни е необходима заради изискването съгласие за обработка на данни на дете, да бъде дадено от законните му настойници.

Съхраняването и обработването Вашите име, имейл и телефонен номер са необходими с цел изпращане на адекватна информация, свързана с изпълнението на поетите от нас ангажименти за предоставяне на обучителна услуга. Това може да бъде, но не се изчерпва до, изпращене на информация за пропуснат учебен материал, уведомяване за отсъствия, напомняния, свързани със заплащане на услуги или възникнали непредвидени обстоятелства.